Home

Storia

Karate Ginnastica Organigramma Dove ci trovi News Archivio  

  

 

 

 

 

PROGRAMMA ESAMI CORSO ADULTI anno sportivo 2018-2019


 

 

PROGRAMMA ESAMI CORSO ADULTI

anno sportivo 2018-2019

 

8 kiu

(cintura gialla)

 

KIHON KERI A COPPIA

2 IPPON KUMITE A SCELTA

KATA PINAN NIDAN

JIYU KUMITE

7 Kiu

(cintura arancio)

KIHON KERI A COPPIA

2 IPPON KUMITE A SCELTA

2 ZANSHO KUMITE A SCELTA

KATA PINAN SHODAN

JIYU KUMITE

6 Kiu

(cintura verde di primo livello)

KIHON KERI A COPPIA

2 IPPON KUMITE A SCELTA

2 ZANSHO KUMITE A SCELTA

2 OHYO GUMITE A SCELTA

KATA :

1.  PINAN SANDAN (n 3)

2.  PINAN YONDAN (n 4)

JIYU KUMITE

5 Kiu

(cintura verde di secondo livello)

KIHON KERI A COPPIA

2 IPPON KUMITE A SCELTA

2 ZANSHO KUMITE A SCELTA

1 ZANSHO DAI KUMITE A SCELTA

KATA :

1.  PINAN YONDAN (n 4)

2.  PINAN GODAN (n 5)

JIYU KUMITE

 

4 Kiu

(cintura blu)

KIHON KERI A COPPIA

2 ZANSHO KUMITE A SCELTA

2 ZANSHO DAI KUMITE A SCELTA

OHYO GUMITE n 3 e 4

KIHON GUMITE N 1

KATA :

1.  PINAN GODAN (n 5)

2.  NAJANCHI

JIYU KUMITE

 

3 Kiu

(cintura marrone di terzo grado)

KIHON KERI A COPPIA

2 ZANSHO DAI KUMITE A SCELTA

OHYO GUMITE n 4 e 6

KIHON GUMITE N 1 e 2

KATA :

1.  ZANSHO KATA

2.  KUSHANKU

JIYU KUMITE

 

2 Kiu

(cintura marrone di secondo grado)

KIHON KERI A COPPIA

2 ZANSHO DAI KUMITE A SCELTA

OHYO GUMITE n 4 e 6

KIHON GUMITE N 1 e 2

KATA :

1.  ZANSHO

2.  KUSHANKU

JIYU KUMITE

 

1 Kiu

(cintura marrone di primo grado)

KIHON KERI A COPPIA

ZANSHO DAI n 1, 2, 3

OHYO GUMITE n 7 e 8

KIHON GUMITE N 4 e 7

 

KATA :

1.  ZANSHO

2.   NAIHANCI

3.  CHINTO

JIYU KUMITE

 

1 DAN

cintura nera

  1. KETTE JUNZUKI
  2. KETTE GYAKUZUKI
  3. KETTE JUNZUKI NO-TSUKKOMI
  4. KETTE GYAKUZUKI NO-TSUKKOMI
  5. NAGASHIZUKI

KERI A COPPIA (4)

1.     SANBON GUMITE 2 A SCELTA ZUKI e KERI

2.     OHYO GUMITE 2 A SCELTA

3.     KIHON GUMITE 2 A SCELTA

4.     ZANSHO DAI 2 A SCELTA

 

KATA :

1.  ZANSHO

2.  KUSHANKU

3.  SEISHAN

JIYU KUMITE

RIRON: teoria