Home

Storia

Karate Ginnastica Organigramma Dove ci trovi News Archivio  

    

        

 

 

        

Hanmi-Gamae:   hidari (sinistra) e       migi (destra)

                                                               

Hanmi_no_nekoashi

 

Gyaku Nekoashi

                                                           

Shizentai

Hachijidachi

 

                                                                  

          

Hidarishizentai

Kibadachi

Kokutzu

 

 

 

Heisokudachi

 

        

Kosadachi

Musubidachi

Sagiashi-dachi

 

Mahanmi_no_nekoashi

 

 

         

Shikodachi

Shomen_no_nekoashi

 

Seishan-dachi

 

 

 

   

Zenkutsudachi

 

 

Tate-seishan