Home

Storia

Karate Ginnastica Organigramma Dove ci trovi News Archivio

 

 

        

     HAISHU                                                                 HAITO                                               HAITO

 

          

       EMPI (HIJI)                                                   HIRABASAMI                                              HIRAKEN

 

                

     IPPONKEN                                                  NAIWAN                                                     GAIWAN         

 

         

      KIKEN                                                          KEIKO                                                URAKEN                  

 

        

     NIHON-NUKITE                                                 NAKADAKAIPPONKEN                    NUKITE

 

            

     SEIKEN                                                   SHUTO                                                     TEISHO o SHOTEI                                          

 

                

      TETTSUI                                                    SOKUTO                                                HIZA  

 

       

       YUBISAKI                                                            JOSOKUTEI                                 ASHIKUBI

 

  

       CHUSOKU