Home

Storia

Karate Ginnastica Organigramma Dove ci trovi News Archivio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICHE DI BASE

 

   

                                                                                            Fumikomi: Sokuto gedan                              Gedan Barai: parata bassa (spazzata)  

       

Gyakuzuki: pugno inverso                                  Gyakuzuki no-tsukkomi: gyakuzuki in profonditÓ    Jodan Uke: parata alta

 

   

   Junzuki: pugno dritto                                                                           Juji Uke:                  Junzuki no-tsukkomi: junzuki in profonditÓ

                                                                                  parata a X o incrociata

                                  

  Mawashigeri: calcio circolare                   Maegeri: calcio frontale            Mikazukigeri:                                Morote Uke

                                                                                                  calcio crescente a mezza luna        parata combinata

 

                       

Nagashizuki: pugno con schivata                                 Shuto Uke:                         

                                                                    parata con la mano a coltello                    Sokutogeri: calcio laterale

 

                      

Soto Uke:                  Soto barai uke                 Tobikomizuki: pugno a tuffo                                     Uchi Barai: spazzata

                                                                                                                                           con la mano dall'esterno all'interno

parata semicircolare     

dall'interno all'esterno

                

Ushirogeri: calcio all'indietro                  Uchi Uke:                     Ushiromawashi:

                                                                                        calcio circolare all'indietro

                                                       parata semicircolare

                                                      dall'esterno all'interno

 

 

 

 

       

                                                  Sokutogeri

 

    

                                         kamae (guardia)